Garanti Şartları

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüm ürünlerde 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
  eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis
  istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
  ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza
  bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması
  mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş
  günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
  kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
  arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
  hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde
  en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde
  altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”
  -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,
  bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla
  arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz
  değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
  garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
  Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
  GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  GARANTİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI DURUMLAR
  Tüketiciye teslimden sonra cihazın dış yüzeylerinin çizilmesi ve kırılması
  Cihazın anormal ve hatalı kullanımı
  Yetkisiz şahıslar tarafından müdahale, kısmi değişiklik ve ilaveler
  Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

© 2021 copyright all right reserved